Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych

Upoważnienie pracowników do przetwarzania danych

Przedsiębiorca powinien upoważnić do przetwarzania danych osoby fizyczne, które mają do nich dostęp – swoich pracowników lub współpracowników.

W szczególnych przypadkach RODO zobowiązuje administratorów do wyznaczenia inspektora ochrony danych. Obowiązek ten obejmuje:

 

a) organy lub podmioty sektora publicznego,

b) firmy, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę,

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.

 

Do tych podmiotów zaliczyć można szpitale, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy przetwarzające dane internautów w celu behawioralnego targetowania reklam.