Privacy by design – ochrona danych na etapie projektowania systemów lub technologii

Privacy by design – ochrona danych na etapie projektowania systemów lub technologii

Zasada privacy by design (ochrona w fazie projektowania) mówi o tym, że na każdym etapie projektowania nowego systemu albo technologii, służących do przetwarzania danych osobowych, muszą być respektowane zasady ich ochrony. RODO definiuje ją tak: „Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania, administrator – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi niniejszego rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.”